ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

                                                                                                    ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

 

คุณคือใคร?

จบกฎหมาย (ปริญญาตรี-โท-เอก) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นงานด้านสถานะบุคคลด้วยเพราะข้อเท็จจริง ปัญหาในการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ของคนข้ามแดนกลุ่มต่างๆ งานในฐานะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ (พ.ศ.2542-2550) จนพัฒนาเป็นงานวิทยานิพนธ์ปริญญาโท (“สิทธิในเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลของคนไร้รัฐในรัฐไทย)” ซึ่งช่วงเวลานั้น (ประมาณ 3 ปี) ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม

เคยทำงานกับคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists-ICJ) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายประจำประเทศไทย มีโอกาสได้เรียนรู้งานคดีความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2550-2552) ในช่วงเวลาเดียวกัน ร่วมกับเพื่อนสามคนก่อตั้งโครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (ปลายปี 2551) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้กับคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

ปี 2553 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสสส. ผลักดันงาน “จดทะเบียนการเกิดถ้วนหน้า ครบขั้นตอนและถูกต้อง” ร่วมกับรศ.ดร.พันธ์ทิพย์ สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จันทราภา จินดาทอง ในการผลักดันและก่อตั้งโครงการจัดตั้งคลินิกกฎหมายอุ้มผาง

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานแห่งชีวิตคืออะไร ?

สนุกและ (พยายาม) ลุ่มลึกกับงานสอนกฎหมาย งาน fact finding (ทั้งในภาคสนามและห้องประชุม) งานพัฒนาข้อเสนอแนะทางกฎหมาย (งานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย) เพื่อสนับสนุน “คนที่มีปัญหาสถานะบุคคล” ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไปให้ไกลเท่าที่พวกเขาหรือเธอจะไปได้ ไปถึง

คนสร้างแรงบันดาลใจ

สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์กฎหมายที่พยายามเปิดพื้นที่ให้นักเรียนกฎหมาย และสังคมไทยรู้จักและใช้แนวคิด “นิติสังคมศาสตร์”

ประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจร่วมด้วยอย่างน้อย 3-5 ประเด็น

คนข้ามแดนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และบริบทสังคม วัฒธรรมสิ่งแวดล้อมข้ามแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคน