ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต

 

 

                                                                                                         ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต

 

คุณคือใคร

ชื่อ น.ส.วรางคณา อินทโลหิต  เป็นทันตแพทย์ทำงานที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู  ทำงานในส่วนบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านทันตสาธารณสุข และประสานงานกับทีมทันตบุคลากรและทีมสุขภาพของจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกระดับ  ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในจังหวัด  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบครัว ชุมชน ให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้   นอกจากทำหน้าที่ในการเป็นทันตแพทย์ ตามหน้าที่หลักแล้ว  ยังทำงานตามความสนใจ ในส่วนของภาคประชาสังคม ร่วมกับภาคี และเครือข่ายในจังหวัดหนองบัวลำภู

เส้นทางการทำงานจนเติบโตเป็นอย่างไร

หลังจากเรียนจบสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2541 เกิดแรงบันดาลใจจากการฝึกภาคสนามที่อำเภอสูงเนิน  จึงมีความสนใจในการทำงานชุมชนแบบมีส่วนร่วม ได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเริ่มจากโครงการ SIF ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ จากนั้นก็พัฒนาตนเองในการเป็นวิทยากรกระบวนการ , เรียนรู้วิธีการทำงานแบบชุมชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่การศึกษาชุมชน ในรูปแบบต่างๆ จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  โดยก่อนที่จะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานทันตสาธารณสุข ได้ไปฝึกในงานอื่นๆที่มีภาคีร่วมทำอยู่แล้ว เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมใน อปท., งานยาเสพติดในจังหวัด, การจัดการปัญหาเด็กและเยาวชน  เมื่อมีความชัดเจนในหลักการและเครื่องมือทำงานชุมชนมากขึ้น จึงเริ่มออกแบบงานเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในการจัดการปัญหาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีฟันผุ ร่วมกับที่ปรึกษาจากกองทันตสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ระหว่างนั้นก็ไม่ได้ทิ้งงานภาคประชาสังคม ที่มีภาคีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยร่วมขับเคลื่อนในงานจังหวัดหนองบัวลำภูน่าอยู่และสมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู  จนนำไปสู่การจัดการปัญหาสารเคมีเกษตรที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู โดยทำงานร่วมกับภาคีในจังหวัดเพื่อผลักดันให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู

งานแห่งชีวิตคืออะไร เป็นอย่างไร 

ส่งมอบแผ่นดินที่ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตร ให้กับคนอนาคต  โดยการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีเกษตร และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นให้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานในอนาคต

โดยทำหน้าที่เป็นนักวิชาการที่ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบของสารเคมีภาคเกษตรที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และคืนข้อมูลให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร  ผู้บริโภค หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  , เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค (เช่น เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์กับโรงพยาบาลในจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อให้โรงพยาบาลมีอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย และเกษตรกรมีตลาดเพิ่มขึ้น)

ท่านทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับบุคคลอื่นอย่างไร?

ทำงานแก้ไขปัญหาเยาวชนทะเลาะวิวาท ในตำบลนามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ตั้งแต่ปี 2549 เป็นโครงการวิจัยท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโครงการวิจัย  งานวิจัยเป็นการศึกษาปัญหาและสาเหตุการทะเลาะวิวาทของเยาวชน  โดยคนในชุมชนเป็นนักวิจัย  เมื่อวิจัยแล้วก็มีปฏิบัติการทดลองแก้ไขปัญหา  ส่งผลให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนตำบลนามะเฟือง ที่เกิดจากการรวมตัวของเยาวชนในตำบล ที่ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาท กลุ่มผู้ใหญ่ใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้น  และจากงานวิจัยดังกล่าว ทำให้ทีมวิจัยเห็นสาเหตุของปัญหาหลักๆ คือ การดื่มเหล้า และปัญหาภายในครอบครัว  จึงมีแกนนำกลุ่มผู้ใหญ่ 2 กลุ่มสนใจแก้ไขปัญหา 2 เรื่องคือ

  1. เริ่มงานลดปัญหาสังคมเหล้า ในเทศบาลตำบลนามะเฟือง งดเหล้าในงานบุญ 4 งาน คือ งานผ้าป่า งานกฐิน งานบวช งานศพ
  2. ในส่วนของครอบครัว เกิดแกนนำทำกิจกรรมค่ายสายใยรักครอบครัว ช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ทำให้ครอบครัว (พ่อแม่ลูก) กลับมาคืนดีกันหลายครอบครัว

คนสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกวันนี้คือใคร

ในหลวงรัชกาลที่ 9  เห็นพระองค์ทรงงานอย่างจริงจัง และศรัทธาหลักการทรงงานของพระองค์  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จึงอยากทำงานตอบแทนคุณแผ่นดินและพระองค์ท่าน

ประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจร่วมด้วย

  • การพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • การส่งเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเอง
  • ความมั่นคงทางอาหาร