นพ.ศุภศิลป์ จำปานาค

 

                                                                                             นพ.ศุภศิลป์  จำปานาค 

 

คุณคือใคร?

ผมคือ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสระบุรี ผมเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์ทำงานเพื่อคนพิการโดยตรงมา 10 ปี ได้เห็นความทุกข์ยากลำบากของคนพิการมามากมายทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ผมจึงมีความตั้งใจอยากเห็นคนพิการทุกคนในประเทศไทยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐาน และเท่าเทียม

เส้นทางการทำงานจนเติบโตของท่านเป็นอย่างไร?

ผมสำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินท์วิโรฒ หลังจากทำงานใช้ทุนจนครบ 3 ปี ผมจึงเรียนเรียนต่อเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสำเร็จการศึกษาวุฒิบัตรวิชาชีพเวชศาสตร์ฟื้นฟู จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปี พ.ศ. 2550 ตลอดการทำงานที่ผ่านมาผมพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ทำให้ผู้ป่วยที่รอดชีวิตและมีความบกพร่องทางกายหลงเหลืออยู่ยังไม่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐานและต่อเนื่องเพียงพอจนเกิดเป็นความพิการทางกายในที่สุด ผมจึงมีความสนใจและเข้าไปร่วมงานกับหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐาน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานแห่งชีวิตของท่านคืออะไร เป็นอย่างไร

งานแห่งชีวิตของผมคือการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน เพื่อป้องกันหรือลดความพิการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเจ็บป่วยต่างๆที่พบมีอุบัติการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บทางสมอง หรือการบาดเจ็บไขสันหลัง โดยเริ่มสร้างและพัฒนาระบบบริการและเครือข่ายฟื้นฟูฯขึ้นภายในจังหวัดสระบุรีก่อน โดยพัฒนาระบบการคัดกรองผู้ป่วย สร้างระบบส่งต่อและติดตามข้อมูลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพภายในจังหวัดแบบ online application จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุมวิชาการ รวมทั้งการนำทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและคนพิการเพื่อทำ team meeting ร่วมกันทุกอำเภอในจังหวัดสระบุรี และมีการพัฒนาระบบให้เห็นผลประจักษ์เป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ จนเริ่มสามารถขยายผลเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูฯในจังหวัดอื่นๆที่สนใจ และในระดับประเทศต่อไป

บทเรียนการทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับบุคคลอื่นอย่างไร

จากการทำงานพัฒนาระบบและเครือข่ายฟื้นฟูฯภายในจังหวัดสระบุรีเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นปีที่สาม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่ดีมากมาย มุมมองต่อคนพิการของเครือข่ายเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยมองว่าเราควรให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยเพื่อป้องกันและลดความพิการมากกว่าที่จะเน้นสงเคราะห์คนที่มีความพิการถาวรไปแล้ว นอกจากนี้เครือข่ายยังสนุกกับการทำงานเป็นทีมและเน้นการทำงานด้วยใจมากกว่าหน้าที่

 คนสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านทุกวันนี้คือใคร? ว่ามาสักคนหนึ่ง

บุคคลที่เป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสำหรับผมมีหลายท่าน แต่ที่เด่นชัดที่สุดคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทอดชัย ชีวะเกตุ อดีตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้คิดค้นพัฒนาการประดิษฐ์ขาเทียมเพื่อช่วยเหลือคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปจนทั่วประเทศไทยและในอีกหลายประเทศใกล้เคียง ซึ่งผมได้เคยมีโอกาสติดตามอาจารย์ไปออกหน่วยขาเทียมเคลื่อนที่ที่จังหวัดขอนแก่น และที่เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซีย

ประเด็นอื่นๆที่ผมสนใจร่วมงานด้วยมีหลายประเด็น อาทิเช่น

การถ่ายภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพื่อการพัฒนา

การออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ

เกษตรอินทรีย์และการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง