ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

                                                                                                      ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

 

คุณคือใคร?

ผมคือ พลเมืองดีมีจิตมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมด้วยบทบาทนักกิจกรรมบำบัด มีความสามารถเป็นกระบวนกรสื่อสารจิตสังคม มีความถนัดการจัดการความล้า และมีประสบการณ์ฟื้นคืนสุขภาวะจากโรคหลอดเลือดในสมองด้วยการสั่งจิตใต้สำนึกกับการเจริญสติวิปัสสนา

เส้นทางการทำงานจนเติบโตของท่านเป็นอย่างไร?

ผมได้รับทุนรัฐบาลจนสำเร็จป.โทเอกสาขากิจกรรมบำบัด และจัดตั้งหลักสูตรกิจกรรมบำบัด ม.มหิดล เป็นที่สองของประเทศไทย ปัจจุบันยังคงเป็นอาจารย์ นักเขียน และกระบวนกรผู้นำกิจกรรมบำบัดจิตสังคม ด้วยการออกแบบโปรแกรมการจัดการความล้า ความกลัว ความเศร้า ความโกรธ ความเครียด และความสุขในทักษะชีวิต

งานแห่งชีวิตของท่านคืออะไร เป็นอย่างไร?

ผมมีความฝันให้คนไทยรู้จักคุณค่าอิงกิจกรรมการดำเนินชีวิต ผ่านงานเขียนบนบล็อก หนังสือ คู่มือ สื่อมวลชน และการเป็นวิทยากรกระบวนการแปลความรู้กิจกรรมบำบัดชีวิต [คลิก https://www.gotoknow.org/user/supalakpop/profile] และริเริ่มโครงการหมออาสามาหานะเธอ ด้วยบทบาทจิตอาสาไปเยี่ยมบ้านของผู้รับบริการทางกิจกรรมบำบัด เช่น ผู้ที่มีความต้องการพัฒนาเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการรู้คิดและกลืนลำบาก  วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางจิตใจและอารมณ์กลัวการแก้ปัญหาชีวิต เป็นต้น ปัจจุบันต่อยอดเป็นกิจกรรมบำบัดศึกษาในรูปแบบโรงเรียนการจัดการความสุขออนไลน์และคู่มือจิตอาสากิจกรรมบำบัดที่ถอดบทเรียนจาก 650 กรณีศึกษาด้วยอุปลักษณ์ “ต้นไม้งาม ตื่นรู้ อยู่ตัว หัวใจงาม”

ทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับบุคคลอื่นอย่างไร?

ขอบพระคุณโอกาสดีงามและกัลยาณมิตร ที่ชักชวนผมทำวิจัยเชิงพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว เขียนคู่มือการดูแลระยะยาวสำหรับทีมหมอครอบครัว  เขียนคู่มือช่องปากสุขี และอบรมเชิงปฏิบัติด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคมแก่หลายภาคส่วน จนได้รับการเสนอชื่อรอบสุดท้าย 1 ใน 3 คนเข้าชิงรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จจากม.เคอร์ตินออสเตรเลีย ด้านการบริการชุมชน และเป็น 1 ใน 4 คนที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมจากบริษัทมายด์ทรานฟอร์มเมชั่นสิงค์โปร์

[คลิก http://mindtransformations.com/index.cfm?GPID=491]

คนสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านทุกวันนี้คือใคร?

คุณแม่คือผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิต ท่านแนะนำให้ผมเรียนกิจกรรมบำบัด ซึ่งไม่มีใครรู้จักมากนักในเมืองไทย ท่านบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ด้านภาษาและจินตนาการมาตั้งแต่วัยเด็กของผม ท่านสอนผมให้อ่อนน้อมถ่อมตนและเปิดใจให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

ประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจร่วมด้วย?

ปัจจุบันผมมีความสนใจพัฒนาระบบกิจกรรมบำบัดศึกษาเพื่อมวลชน จึงนำกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มภารกิจการศึกษา ภารกิจการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และภารกิจการสื่อสารสังคม กับพี่น้องเพื่อนในโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)