มุมมองต่อ คศน.

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

การสร้างผู้นำตามโครงการของ คศน. ย่อมไม่ใช่การสอน (Teaching) หรือการฝึกอบรม (Training) แต่คือการให้การศึกษา (Education) ไม่ใช่การสอน เพราะการสอนไม่ว่าจะสอนให้รู้ สอนให้เชื่อ หรือสอนจนเชื่อและลงมือทำ เป็นการถ่ายทอดคำตอบสำเร็จรูป คือ คำตอบที่มีอยู่แล้วจากผู้สอนสู่ผู้เรียน ไม่ใช่การฝึกอบรม เพราะการฝึกหรืออบรม คือการทำให้ผู้ที่รับการฝึกอบรมเป็นไปตามแบบที่กำหนด แต่เป็นการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ตรงตามชื่อโครงการของ คศน.

โครงการสร้างผู้นำของ คศน. มีการเตรียมการอย่างเข้มข้น มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงทั้งปรัชญา แนวคิด เป้าหมาย หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล และการคัดเลือก “ผู้นำ” เข้าโครงการรวมกว่า 20 ครั้ง โดยมีการตั้งเป้าหมายไว้สูงมาก ซึ่งจะบรรลุได้ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้สนับสนุนจะต้องถึงพร้อมด้วยเหตุปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 1) จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด และกระบวนการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 2) จะต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ และ 3) จะต้องถึงพร้อมด้วยอิทธิบาทสี่ ได้แก่ ฉันทะ ความรักในงานนี้ วิริยะ ความเพียรพยายามไม่ท้อถอย จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ และ วิมังสา การพิจารณาใคร่ครวญแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

การที่ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้สนับสนุนต่างก็มีภารกิจเต็มมืออยู่แล้ว ยังสามารถแบ่งเวลามาบางส่วนช่วยกันผลักดันโครงการนี้มาได้ถึงปัจจุบัน นับเป็นเรื่องน่าชื่นชม แม้จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทุกเรื่อง

ต้องขอชื่นชม หลายๆ ท่านที่ทุ่มเท อุทิศตนทำงานนี้อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะนายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ซึ่งมีวิญญาณของครูที่แท้ และมีความรู้ความสามารถที่สูงยิ่ง รวมทั้งได้สละเวลาทำงานนี้โดยได้ค่าตอบแทนอันน้อยนิด นายแพทย์วิรุฬ ลิ้มสวาท ซึ่งแม้เป็นแพทย์ที่ยังอาวุโสไม่มาก แต่มีพื้นฐานทั้งด้านความรู้และเจตคติที่ดียิ่ง สามารถเข้ามา “จัดการ” ในช่วงแรกจนทำให้โครงการ “ตั้งลำ” เดินหน้ามาได้ด้วยดี และไม่น่าแปลกใจเมื่อนายแพทย์วิรุฬขอลาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ก็แสดงแววโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์จนได้ทุนปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้ และที่จะมองข้ามไม่ได้คือน้องๆ ในทีมงานที่ทุ่มเททำงานด้วยหัวใจ และด้วยความมานะพยายามอย่างน่าชื่นชม

หวังว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปด้วยดี โดยทุกฝ่ายจะมีเวลาให้แก่โครงการนี้มากขึ้น