มูลนิธิ คศน.

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ม.คศน.)

มูลนิธิ คศน. ก่อตั้อขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 โดยมี นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิคนแรก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้นำด้านการสร้างสุขภาวะ รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านสุขภาวะ ทั้งในระดับพื้นที่ ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสุขภาวะโดยคำนึงถึงปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะ (Social Determinants of Health) ปัจจุบันมูลนิธิ คศน. มี นพ.สมศักดิ์ ชุณรหัศมิ์ เป็นประธานกรรมการ และ ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล เป็นกรรมการและเลขาธิการ

มูลนิธิ คศน. มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพผู้นำให้เกิดทักษะใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่และภาวะผู้นำใหม่ โดยจัดพื้นที่และกระบวนการเรียนรู้ ประสานและสนับสนุนผู้นำและเครือข่ายให้เกิดการสร้างสุขภาวะขึ้นในสังคม รวมทั้งจะรวบรวมและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้นำและการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของสาธารณะต่อไป

กิจกรรมของมูลนิธิในช่วง 5 ปีแรกเป็นการดำเนินโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพการสร้างสุขภาวะ (คศน.) เป็นหลักพร้อมทั้งสะสมความรู้ความเข้าใจต่อภาระกิจหลักของมูลนิธิ และใน 5 ปีต่อไปมูลนิธิ คศน.จะขยายการดำเนินงานในโครงการสร้างเสริมสุขภาวะต่างๆ และสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณะและกลุ่มเป้าหมายในประเด็นปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาวะต่างๆ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมสนใจและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะในสังคมไทย

รายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

  1. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานกรรมการ
  2. พญ.ปิยะวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองประธานกรรมการ
  3. นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย กรรมการ
  4. นายอิทธิพร วันดี กรรมการ
  5. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ กรรมการ
  6. นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ กรรมการ
  7. น.ส.ทัศนีย์ วีระกันตร์ กรรมการ
  8. นายพฤหัส พหลกุลบุตร กรรมการ
  9. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ กรรมการและเหรัญญิก
  10. ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล กรรมการและเลขาธิการ