หนังสือ “น้อยไปหามาก”

‘เพื่อน’ มีความจำเป็นบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงทั้งตนเองและสังคม

‘เครือข่าย’ มีความสำคัญในการรวมพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

ถ้ามองในแนวดิ่ง ผู้นำหนึ่งคนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจแก่ผู้ตามของเขานำไปต่อยอดได้มากมาย

หากมองในแนวราบ องค์ความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจของคนคนหนึ่งสามารถข้ามย้ายไปช่วยขับเคลื่อนประเด็นและมิติอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อนจึงเป็นสิ่งจำเป็น

เครือข่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญ

บุคคลทั้ง 12 ท่าน ในหนังสือเล่มนี้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ พวกเขาต่างก็ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และในประเด็นที่ตนสนใจ บางคนขับเคลื่อนเรื่องพลังงานระดับครัวเรือน บางคนทำงานทั้งชีวิตเพื่อสิทธิในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย บางคนใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ที่ตกหล่นในกระบวนการยุติธรรม บางคนเป็นหมอแต่ต่อสู้เรื่องสิทธิชุมชน และขยับขยายนิยามการรักษาโรคทางการแพทย์ด้วยการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ตั้งคำถามตัวใหญ่ๆ ต่อสังคมว่า “ทำไมหมอต้องรักษาโรคแต่ในโรงพยาบาล”

แต่เรื่องราวในโลกในสังคมล้วนเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ผู้นำในเรื่องหนึ่งก็อาจจะแบ่งปันความรู้ความสามารถที่ตนเชี่ยวชาญไปช่วยเป็นฟันเฟืองให้ ‘เพื่อน’ ที่กำลังขับเคลื่อนประเด็นของตนอยู่ ถ้าคนเหล่านี้หลอมรวมตัวเป็นเครือข่าย ขยับจากจุดเล็กๆ ที่อยู่ตรงหน้าตน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การกระทำเล็กๆ ก็อาจจะขยับขยายไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่ได้

เพื่อนจึงเป็นสิ่งจำเป็น

เครือข่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญ

หนังสือ ‘น้อยไปหามาก: ไม่มีซูเปอร์แมน เพียงคนธรรมดารวมกันเป็นเครือข่าย’ รวมเรื่องราวของ ‘คนมีของ’ ชื่อหนังสือบอกตรงตัวว่า พวกเขาทำสิ่งเล็กๆ ตรงหน้า ไม่ว่าจะด้วยบทบาทวิชาชีพหรือความสนใจส่วนตัว แต่พวกเขาได้ทำสิ่งเล็กๆ ตรงหน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก

และ ‘ไม่มีซูเปอร์แมน’ เป็นเสียงสะท้อนร่วมของบุคคลทั้ง 12 พวกเขามองว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนั้น ไม่อาจทำเพียงลำพังได้อีกต่อไป