องค์กรภาคีร่วมก่อตั้ง จำนวน 16 องค์กร

องค์กรภาคีร่วมก่อตั้ง จำนวน 16 องค์กร

 1. กระทรวงสาธารณสุข
 2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 4. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 6. สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
 7. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 8. องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)
 9. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
 10. มูลนิธิแพทย์ชนบท
 11. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
 12. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
 13. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
 14. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
 15. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (AIHD)
 16. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) – สรพ.