อวัยวะที่ 33 | เมื่อรถไฟฟ้าคือโอกาส ทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าถึง

 

 

การเข้าไม่ถึงบริการขนส่งมวลชนของคนพิการ เป็นเรื่องที่หลายคนพบเห็นได้ทุกวัน
ร่วมสำรวจกับตัวแทนคนพิการ ว่าพวกเขาต้องพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง หากจะใช้ขนส่งมวลชนในการเดินทาง

“เมื่อรถไฟฟ้า คือ โอกาส ทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าถึง”

ข้อเสนอแนะจากเวทีเสวนา
“ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎกระทรวง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง”
ผู้อำนวยการกองกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

“สนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากฎเกณฑ์ทางสังคม เพิ่มทางเลือกในการใช้งาน ในทางกฎหมายอาจจะใช้ช่องทางภาคีเครือข่ายข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย รัฐต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน เพื่อเป็นช่องทางในการต่อสู้ทางกฎหมาย”
นักกฎหมาย

“เพิ่มช่องทางพิเศษสำหรับคนพิการ พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการช่วยเหลือในการเดินทางของคนพิการ”
นักศึกษาผู้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่

“สร้างการรับรู้ของคนทั่วไปต่อความเจ็บป่วย โอกาสและความยากลำบากในการเดินทาง”
ประชาชนทั่วไป

“ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่กระบวนการในการออกแบบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีตั้งการการก่อสร้างและการบริการ
ระบบต้องเอื้อให้ทุกคนเดินทางได้ด้วยตนเองมากที่สุด
ต้องเข้าใจอย่างแท้จริงและใส่ใจมองปัญหา ให้ความรู้ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องคนรุ่นใหม่คือ priority ต้นๆ
ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ / คนอื่นไม่มีทางจะรู้จริง (ประชารัฐ)
ต้องมีการตรวจ ติดตาม และวัดผล”
กลุ่มคนพิการ