เดินทางสู่อีสาน ปฐมบทเส้นทางแห่งการเรียนรู้

นาวาเอกวสันต์ ไตรจิต

มิตรภาพที่มีให้กันของผู้นำแต่ละท่านต่อกลุ่ม มีมากมายอย่างล้นเหลือ แม้ว่าจะมาจากหลายๆ ที่หลายๆ สังคม และเป็นการเดินทางร่วมกันเป็นครั้งแรก ในด้านการผสานความรู้ทุกคนช่วยกันออกความเห็นในประเด็นต่าง ๆ แม้บางครั้งอาจมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันบ้าง แนวความคิดก็ตาม แต่ก็เป็นการแถลงกันด้วยเหตุด้วยผลซึ่งนาไปสู่ประโยชน์เป็นส่วนรวม ทุกคนมีจิตสาธารณะต่อสังคม ในด้านความสัมพันธ์กับส่วนรวมมีการให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดียิ่งจนเป็นที่ประจักษ์

นอกเหนือจากที่บิดาของผมเป็นชาวอีสาน ได้เคยเล่าให้ฟังถึงความเป็นอยู่ในอดีตให้ฟังเป็นครั้งคราว กับการเดินทางในหน้าที่งานบางพื้นที่จังหวัดภาคอีสานแล้วนั้น ในความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอีสานดูจะมีเพียงน้อยนิด เมื่อได้เดินทางมาอีสานและเรียนรู้พร้อมไปกับการดูสถานที่ต่างๆ ก็ทำให้เข้าใจได้กระจ่างในที่มาในอดีต ความเป็นไปในปัจจุบัน จนนำไปสู่การมองอนาคตบางเรื่องของภาคอีสาน ภาคอีสานที่เคยเห็นจากภาพและคำพูดจากบุคคลต่างๆ ดูมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง จากความเป็นแหล่งอารยธรรม ภูมิประเทศและความเป็นไปของประชาชนภาคอีสาน ทำให้เห็นได้ถึงโอกาสในการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตการที่ กำหนดให้มีการเดินทางสู่ภาคอีสานใน  Core Module 0 ครั้งนี้ จึงเป็นการเดินทางแห่งความรู้ที่สำคัญและหลายหลาย

Esan

กระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการมอบหมายหัวข้อไปศึกษาค้นคว้าและนามาเล่าให้แก่บุคคลอื่นๆ ฟังนั้น เป็นวิธีที่แปลกใหม่สาหรับผม ฝึกทั้งเล่าเรื่องราว ฝึกทั้งฟังเรื่องราว โดยเฉพาะเมื่อมองไปถึงความต่อเนื่องในการกระจายองค์ความรู้ที่ผสานสอดคล้องยิ่งทาได้ยาก แต่ด้วยอาจารย์โกมาตร ท่านเปรียบเสมือนปราชญ์ที่รู้กระจ่างจึงสามารถบริหารงานกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดียิ่ง กระบวนการเรียนรู้ คศน. ถือเป็นต้นแบบที่ดียิ่งที่ให้ผมนำไปใช้เพื่อจัดการกระบวนการเรียนรู้ในส่วนของกองทัพต่อไปได้

ความรู้ต่างๆ กระจายฟุ้งไปทั่ว แต่ก็หยิบจับได้ ผมมีความรู้สึกที่ดีต่อกระบวนการเรียนรู้ โดยส่วนตัวแล้วผมมีความกังวลตั้งแต่การร่วมเดินทางและมีกิจกรรมร่วมไปกับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อน พ้อง น้อง พี่เหล่าทหารของผม เป็นระยะเวลานานเช่นกับการไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ แต่ด้วยมิตรภาพและไมตรีของทุกท่าน ได้สร้างความอบอุ่นใจและลบความกังวลทั้งมวลของผมไปได้

ยิ่งผ่านวันเนิ่นนานไปยิ่งสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เหมือนอยู่ในโลกแห่งการเรียนรู้ เมื่อผมมีความจำเป็นในหน้าที่รับผิดชอบที่ทาให้ผมต้องขออนุญาตแยกตัวกลับก่อนการเดินทางจะครบตามวงรอบที่ Core Module 0 กำหนดไว้ ผมยอมรับว่าแต่ความรู้ที่ผมได้รับนั้นมีมากมายกว่าที่ผมมีมาตลอด 40 กว่าปี แต่สิ่งที่ก้องอยู่ในหัวผมอันเป็นประเด็นที่ผมต้องพยายามไม่ให้เกิดขึ้นอีกในการร่วมกิจกรรมครั้งต่อๆ ไปของการเรียนรู้ นั้นก็คือ อปริหานิยธรรม หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ (มาพร้อมกันกลับพร้อมกัน)