แนวคิดเรื่องผู้นำ

แนวคิดเรื่อง ผู้นำ ของ คศน.
คำว่า “ผู้นำ” เป็นคำหลักที่ คศน.ใช้โดยมีแนวคิดดังนี้

ผู้นำในอุดมคติ

ผู้นำคือผู้มีปัญญา มีจิตตื่นรู้ มีความลึกซึ้งในมิติทางจิตวิญญาณ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น (Wisdom, Awakening, Spirituality, Inspiration)
ประมวลได้เป็น “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”
ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์

ผู้นำแนวใหม่

การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและปฏิรูปสังคมปัจจุบันสู่สังคมสุขภาวะ ต้องอาศัย “ผู้นำ” ในลักษณะใหม่ ที่ไม่ได้มีเพียงความรู้ความสามารถในขอบเขตความถนัดหรือความสนใจเฉพาะเท่านั้น แต่ยังต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่ เข้าใจตนและเข้าใจโลกอย่างรอบด้าน มีทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานในสังคมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีภาวะผู้นำใหม่ที่ไม่ได้นำเพียงคนเดียวแต่เชื่อมประสานกับคนอื่น ๆ เป็นภาวะผู้นำร่วม (Collective Leadership)

ผู้นำแนวใหม่ จึงหมายถึง ผู้นำที่มี “กระบวนทัศน์ใหม่ ทักษะใหม่ และภาวะผู้นำใหม่” (New Paradigms, New Skills, New Leadership)
การใช้คำว่า “ผู้นำ” ใน คศน.

คำว่า “ผู้นำ” ที่ใช้ในโครงการ คศน. มีความหมายครอบคลุมถึงทุกคนที่เข้ามาเชื่อมประสานกันในเครือข่ายซึ่งจะขยายออกไปได้ไม่สิ้นสุดเป็น “เครือข่ายผู้นำ” โดยใน คศน. มีกลุ่มผู้นำอยู่อย่างน้อย 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ผู้นำที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเรียกว่า “ผู้นำ คศน.”
2. กัลยาณมิตร (ได้แก่ กัลยาณมิตร (mentors) ของผู้นำ คศน. และ คณะกรรมการกำกับทิศทาง)
3. ผู้ประสานงานองค์กรภาคี
4. ทีมจัดการกลาง (core team)