โปรแกรม VTR

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ในโปรแกรม คศน.

 

กระบวนการพัฒนาผู้นำ คศน.ตอนที่ 1/4

 

กระบวนการพัฒนาผู้นำ คศน.ตอนที่ 2/4

 

กระบวนการพัฒนาผู้นำ คศน.ตอนที่ 3/4

 

กระบวนการพัฒนาผู้นำ คศน.ตอนที่ 4/4

 

เนื่องด้วยโครงการเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ คศน. (COMPANIES) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานในสังคมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้หลักการคิดสำคัญคือ การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ ทักษะใหม่ และภาวะผู้นำใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ผู้นำที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้นี้จะเติบโตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำรวมหมู่ (Collective Leader) สามารถสร้างสรรค์สังคมให้เกิดเป็นสังคมสุขภาวะได้

ขณะนี้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ คศน. ดำเนินงานมาแล้ว 3 ปี 4 เดือน ทั้งนี้ผู้นำได้นำทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ในโปรแกรมฯ ไปใช้ต่อยอดในการทำงานจนก่อให้เกิดความสำเร็จ ประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม อีกทั้งยังมีความเปลี่ยนแปลงภายในบางอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ จึงจำเป็นต้องมีการนำเสนอกระบวนการเรียนรู้จากโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ของผู้นำ คศน.

นำเสนอภาพรวมของโครงการ คศน. บอกเล่าเนื้อหาหลักของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ โดยเน้นการเผยแพร่ปรัชญาการเรียนรู้แบบใหม่ของ คศน., นำเสนอกระบวนการกิจกรรมหน่วยพัฒนาศักยภาพทั้ง 6 หลัก (COMPAINES), นำเสนอกระบวนการเรียนรู้จากกัลยาณมิตรและแผนพัฒนาศักยภาพผู้นำส่วนบุคคล, นำเสนอกระบวนการเรียนรู้จากการทำโครงการพิเศษ