สุวรรณี ยุธานุสรณ์

 

                                                                              คุณสุวรรณี ยุธานุสรณ์

คุณคือใคร?
อดีต คือคนทำงานด้านสังคม ทำงานในชุมชน ชนบทในภาคอีสาน และภาคใต้ รวม 19 ปี ทำงานส่งเสริมการพึ่งตนเอง การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทำงานผ่านเรื่องของสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่ม การสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชน
ปัจจุบัน ทำงานในองค์กรสื่อสาธารณะแห่งแรกของไทย ในฐานะผู้จัดการฝ่ายองค์การสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องการเชื่อมเครือข่าย เชื่อมทุน การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ทำหน้าที่ส่งต่อเนื้อหาความรู้และกิจกรรมทางสังคม
สิ่งที่ทำควบคู่กับงานประจำที่หล่อเลี้ยงชีวิต คือ การใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งในแวดวง คศน และเพื่อนกลุ่มอื่นๆ งานที่ทำอาทิเช่น จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องพลังกลุ่ม การสื่อสาร กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ครู อาจารย์ และสื่อมวลลชน ร่วมกับเพื่อนๆ ไปชักชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สร้างนักสื่อสารและผู้นำรุ่นใหม่ “ผู้นำ 360 องศา” นอกจากนั้นยังทำโครงการเล็กๆ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในกลุ่มสื่อมวลชน
ความสนใจส่วนตัว รักการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งที่บ่มเพาะและฝึกฝน คือ ความรักและความเมตตา

เส้นทางการทำงานจนเติบโตของท่านเป็นอย่างไร?
ชีวิตของการทำงานเริ่มต้นตั้งแต่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรี ตัดสินใจหลังหันให้กับชีวิตในมหาวิทยาลัยและออกไปเรียนที่หมู่บ้าน ไปเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านและพี่ๆ นักพัฒนา ชีวิตวนเวียนกับงานพัฒนาชนทั้งในภาคอีสานและภาคใต้ รวมๆ 19 ปี งานในชีวิตการเป็นนักพัฒนา 10 ปีหลัง คือการสร้างทุน การระดมทุนให้กับชุมชน และองค์กรพัฒนา บทเรียนของการระดมทุน การเรียนรู้เทคนิคการระดมทุนจากต่างประเทศ ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องของธุรกิจ การตลาดและการตลาดเพื่อสังคม เป็นต้นทุนสำคัญทำให้มีโอกาสมาทำงานในองค์การสื่อสาธารณะ จนถึงปัจจุบัน

งานแห่งชีวิตของท่านคืออะไร เป็นอย่างไร
ในช่วงที่ยังทำงานในองค์กรพัฒนาชนบท พบว่า เรื่องของการระดมทุน เป็นสิ่งที่นักพัฒนาเล็กๆ องค์กรเล็กๆ ทำได้ไม่ดีนัก ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จึงอยากจะช่วยสร้างทุน และสอนเรื่องการระดมทุนให้กับองค์กรพัฒนาเหล่านั้น แต่กับบทบาทการงานในปัจจุบัน แถบไม่มีโอกาสได้ลงไปสัมผัสกับความอยู่รอดขององค์กรพัฒนาเลย โดยส่วนใหญ่ ผลักดันเรื่อง การสื่อสาร การปฏิรูปการศึกษา หากจะตอบเรื่อง Life long Project เกรงว่าจะยังไม่ชัดเจนและตอบได้ในเวลานี้

บทเรียนการทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับบุคคลอื่นอย่างไร?
บทเรียนที่สำคัญ การลดละตัวตนบางอย่าง การอยู่แบบไม่มีตัวตน ไม่ต้องมีความสำคัญ ไม่ต้องเป็นที่ 1 ขอเพียงแค่ได้ทำ ทำให้สำเร็จ
ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ อ่านหนังสือทุกวัน มีหนังสือไปด้วยทุกที่

คนสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านทุกวันนี้คือใคร?
อาจาร์ยประมวล เพ็งจันทร์ เป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตา ความอ่อนน้อม
ซึ่งความอ่อนน้อมจะขัดเกลาความอหังกา และความไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันฝึกฝน

ประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจร่วม
#การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
#การเรียนรู้ การออกแบบกระบวนการ
#สันติวิธี Peace Dialoge
#โค้ชชิ่ง