ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์

 

                                                                                                             ทพ.วัฒนา  ทองปัสโณว์

 

คุณคือใคร?

เป็นทันตแพทย์ภาครัฐในโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ ที่พยายามทำบทบาทในทุกๆ สถานะให้ดีที่สุด ทั้งในบทบาทของทันตแพทย์ผู้ให้บริการคนหนึ่ง  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมที่ดูแลระบบงานส่งเสริมสุขภาพและบริการทันตกรรมในภาพรวมทั้งอำเภอ  รวมทั้งงานขับเคลื่อนในมิติของสุขภาพช่องปากในภาพใหญ่ของประเทศ

เส้นทางการทำงานจนเติบโตเป็นอย่างไร?

  • เป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง ใน 3 ภาคของประเทศ อีสาน ใต้ และเหนือ
  • นอกเหนือจากงานประจำในมิติของทันตแพทย์ ก็เรียนรู้เติบโตผ่านงานพัฒนาคุณภาพของ รพ. ตั้งแต่ ISO /PSO/HA/TQA
  • เริ่มทำงานนอกเหนือจากงานประจำในภาคประชาสังคม ผ่านชมรมทันตสาธารณสุขภูธร เช่น สื่อสารผ่านสื่อ “ข่าวสารทันตภูธร” ที่เป็นบรรณาธิการอยู่ 4 ปี ฯ

งานแห่งชีวิตคืออะไร ?

  • ผลักดันการเข้าถึงบริการทันตกรรม โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการที่เอื้อต่อคนด้อยโอกาสในสังคม ร่วมสร้างระบบที่เท่าเทียม เป็นธรรมและ มีประสิทธิภาพ
  • สร้าง เผยแพร่ ต่อยอด นวตกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่มอายุที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ต้นทุนต่ำ มีประสิทธิภาพสูง ดำเนินการง่ายแต่ได้ผล
  • สร้างแรงบันดาลใจแก่ทันตบุคลากรรุ่นใหม่ต่อเนื่อง (จากที่ทำมาตลอด) เพื่อกระตุ้นความรับผิดชอบต่อสังคม ให้บริการอย่างเข้าอกเข้าใจ รักในชนบท รักในคนด้อยโอกาสของสังคม

ทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับบุคคลอื่นอย่างไร ?

ที่ใกล้ๆ นี้ คือ ร่วมทีมเรื่องการขับเคลื่อนสิทธิทันตกรรมของผู้ประกันตน  ซึ่งเริ่มมีการขยายสิทธิ อันเป็นผลจากการร่วมเคลื่อนไหวของเครือข่าย  แม้ยังไม่บรรลุตามเป้าที่วางไว้ก็ตาม

คนสร้างแรงบันดาลใจให้คือใคร?

ในมิติของการทำงานสาธารณะ  แล้ว “พ่อ” เป็นแรงบันดาลใจที่ดี แกทุ่มเททำงานสาธารณะ แบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย  และไม่หวังผลใดๆ ตอบแทน

ประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจร่วมด้วย

  • การเข้าถึงบริการสุขภาพในมิติของความเป็นธรรม และเท่าเทียม โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง /คนชายขอบ/ คนด้อยโอกาส
  • คนไร้บ้าน
  • Road safety