Core Module ที่ 5 : สื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสารสาธารณะ

การสื่อสารกลายเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงสังคม ทักษะการสื่อสารมีความหมายทั้งในแง่ของการรู้จักการสื่อสาร เช่น การสร้างสาร ช่องทางการสื่อ ผู้สื่อและผู้รับ และยังหมายถึงการรู้เท่าทันสื่อที่ทำหน้าที่ชี้นำ

Core Module ที่ 4 : คิดกระบวนระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร

เรามีชีวิตและทำงานอยู่ในโลกที่สิ่งต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนและสัมพันธ์กันในหลากหลายมิติปรากฏการณ์หนึ่งๆ มักสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์อื่นๆ อย่างคาดไม่ถึง

Core Module ที่ 3 : สุนทรียภาพ ศิลปะและทักษะเรื่องเล่า

ผู้นำที่สังคมปรารถนาจำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อน มีความอ่อนโยนต่อชีวิตและอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ หากผู้นำที่มีอำนาจเป็นบุคคลที่หยาบกระด้าง ขาดความประณีตในสิ่งที่คิด พูดและทำ

Core Module ที่ 2: เข้าใจโลก เข้าใจชุมชน เข้าใจตัวตนของเพื่อนมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้นี้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ การเข้าใจโลก การเข้าใจชุมชนและการเข้าใจมนุษย์ จึงเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเข้าใจโลกผ่านการศึกษาบุคคล องค์กรเหตุการณ์และความคิดที่เปลี่ยนแปลงโลก

Core Module ที่ 1 : วิสัยทัศน์ คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต

หน่วยการเรียนรู้แรกนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนผ่านเชิงสัญลักษณ์ที่ตอกย้ำว่า ต่อจากนี้จะเป็นการออกเดินทางเพื่อแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตอีกครั้ง เป็นการเดินทางบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้และขัดเกลาตนเอง

สร้างผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ : Core Modules กับปรัชญาการเรียนรู้

ผมคิดว่า การบ่มเพาะผู้นำ (Leader) แตกต่างไปจากการสร้างนักจัดการ (manager) ตรงที่ นักจัดการนั้นง่ายที่จะกลายเป็นเหมือนหนอนบุ้งที่เห็นภารกิจที่ต้องจัดการอยู่ตรงหน้า ก็ตรงเข้าจัดการไปตามวิธีการที่เคยรู้มา

หนังสือ “มองมุมหมอบ้านนอก เรื่องเล่าจากเบลเยี่ยม”

การสร้างสรรค์สังคมในหลายกรณีไม่จำเป็นต้องรอการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนจากภาครัฐหรือนโยบายก่อนแต่อย่างใด หลายเรื่องเริ่มได้ที่ตัวเราเอง เมื่อกระแสแห่งการสร้างสรรค์ขยายตัวไปในแนวราบ จากหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นแปดทวีคูณ

ชายกินแดดผู้หลงรักคณิตศาสตร์

ถ้าผมโยกสวิตช์ตัวนี้ รถคันนี้จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่ถ้าโยกตัวนี้จะใช้ไฟจากรถยนต์ ส่วนสวิตช์นี้ใช้เปิดไฟบนหลังคา เวลากลางคืนผมก็สามารถใช้ไฟฟ้าจากรถได้” เจ้าของรถยนต์นิยมแสงแดดคันนี้อธิบาย ก่อนจะย้ำว่า “รถคันนี้ยังไม่สามารถวิ่งด้วยแดด 100 เปอร์เซ็นต์”

1 2 3 4 5