“ผู้นำ” ที่ผมอยากเห็น

โครงการ คศน. น่าจะมีความหมายแตกต่างกันในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องแต่ละคน ดังนั้นข้อเขียนนี้จึงไม่มีจุดมุ่งหมายจะบอกว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จุดมุ่งหมายคือ ต้องการเผยความในใจ

ลักษณะผู้นำคศน.ที่พึงประสงค์

ความพยายามในการพัฒนาผู้นำแนวใหม่ (คศน.) มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำแนวใหม่ ที่มีคุณลักษณะทั้งสามแบบ ผสมผสานกันไป และสามารถเลือกใช้อย่างเหมาะสม กับบุคคล และสถานการณ์

Make Impossible, Possible

ทุกแวดวงทั้งราชการและธุรกิจ มีการพัฒนาบุคลากร เมื่อทำงานไประยะหนึ่ง 10 ปีหลังมีการผสมผสานหลักสูตรของราชการที่เปิดรับ นักธุรกิจเอกชนเข้าไปร่วมศึกษาอบรมด้วย และมีหลายสถาบันเปิดหลักสูตรกันมากมาย

มุมมองต่อ คศน.

การสร้างผู้นำตามโครงการของ คศน. ย่อมไม่ใช่การสอน (Teaching) หรือการฝึกอบรม (Training) แต่คือการให้การศึกษา (Education) ไม่ใช่การสอน เพราะการสอนไม่ว่าจะสอนให้รู้ สอนให้เชื่อ หรือสอนจนเชื่อและลงมือทำ