Core Module ที่ 2: เข้าใจโลก เข้าใจชุมชน เข้าใจตัวตนของเพื่อนมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้นี้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ การเข้าใจโลก การเข้าใจชุมชนและการเข้าใจมนุษย์ จึงเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเข้าใจโลกผ่านการศึกษาบุคคล องค์กรเหตุการณ์และความคิดที่เปลี่ยนแปลงโลก กับการเข้าใจชุมชน ที่เน้นการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้คนในชุมชนด้วยการลงพื้นที่จริง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น และนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแลกเปลี่ยน วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป็นความเข้าใจมิติต่างๆ ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นมิติทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวประสบการณ์ของบุคคลต่างๆ ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตในชุมชน ในส่วนของการเข้าใจมนุษย์นั้น เป็นการเรียนรู้ถึงความหลากหลายของลักษณะบุคคลที่มีบุคลิก มีจริต มีข้อจำกัดและศักยภาพแตกต่างกันผ่าน “นพลักษณ์”

เรียนรู้โลกที่กว้างไกลกับการทบทวนด้านในของชีวิต

Core Module เป็น กิจกรรมการเรียนรู้หลักที่เน้นการเสริมสร้างวิธีคิดและทักษะใหม่ๆ ให้กับผู้นำ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบรวมหมู่ (Collective Learning Process) ที่สร้างเสริมมิตรภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้นำซึ่งมีที่มาอันหลากหลาย
ถ้าจะเปรียบไป กิจกรรมใน Core Module เปรียบเหมือนสายธารที่ลัดเลาะไหลผ่านก้อนหินน้อยใหญ่ในลำน้ำ กระแสน้ำที่เคลื่อนไหวที่ทำให้หินกระทบกันไปมาช่วยขัดเกลาหินแต่ละก้อนให้ตัวตนเก่าๆ ได้กร่อนร่อนกะเทาะออกไปบ้าง ช่วยลดเหลี่ยมมุมที่แหลมและกระด้างออกไปกลายเป็นหินที่เนียนลื่นสวยงามเหมือนดังหินในแม่น้ำที่กระแสน้ำไหลผ่านมานานปี

Core Module จึงมีทั้งส่วนเนื้อหาและส่วนกระบวนการที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน
Core Module ที่หนึ่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้และการฝึกฝนตนเอง โดยจะมีเนื้อหากิจกรรมแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ

ส่วนแรก จะเป็น Workshop เพื่อทบทวนชีวิต ทบทวนคุณค่าที่เรายึดถือเป็นหลักการสำคัญของการดำเนินชีวิตและการทำงาน เรียนรู้ตัวตนของมนุษย์ผ่าน “นพลักษณ์” ซึ่งเป็นศาสตร์เพื่อเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น ทั้งเพื่อการขัดเกลารู้เท่าทันตนเองและเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสันติและเมตตา รวมทั้งเริ่มต้นการวางแผนสำหรับการใช้เวลา 2 ปี ที่จะร่วมในโครงการ หลังจากนี้ไป

ส่วนที่สอง จะเป็นการเรียนรู้วิถีชุมชนและระบบนิเวศท้องถิ่น โดยจะใช้เวลาเรียนรู้ชีวิตชุมชน ซึ่งมีเรื่องราวที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้มากมาย จากนั้นก็จะเดินทางไปใช้เวลาศึกษาชุมชน ด้วยเครื่องมือชุมชน 7 ชิ้นเพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชุมชนอย่างลึกซึ้ง

ส่วนที่สาม เรียนรู้โลกที่กว้างไกลและแสวงหาแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณการต่อสู้ของประเทศที่ผ่านการกดขี่จากจักรวรรดินิยมและผ่านสงครามที่โหดร้ายมาอย่างยาวนาน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ Core Module นั้นมีเนื้อหาแตกต่างกันไป แต่มีกระบวนการที่เน้น Active Learning และการเรียนรู้ระหว่างกันของผู้นำแต่ละคน โดยมีเป้าหมายง่ายๆ ส่วนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี ผู้นำน่าจะได้เรียนรู้ผ่านเรื่องราวของบุคคลที่เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจของแต่ละคน หนังสือที่แต่ละคนสนใจที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งเรื่องเล่า ดนตรี บทกวี และศิลปะที่ผู้นำแต่ละคนได้ใช้เวลาในการเรียนรู้และนำมาแบ่งปันกัน

การร่วมเดินทางไปในเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ขอให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ร่วมกันของเราทุกคนมีผลงอกงามและมั่นคงทั้งในด้านมิตรภาพและอุดมการณ์ ขอให้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การเดินทางไปตลอดเส้นทางนี้ของพวกเราทุกคนนั้น… มองไกลไปข้างหน้าก็มีความหวัง มองย้อนไปข้างหลังก็มีความภาคภูมิใจ