Core Module ที่ 3 : สุนทรียภาพ ศิลปะและทักษะเรื่องเล่า

ผู้นำที่สังคมปรารถนาจำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อน มีความอ่อนโยนต่อชีวิตและอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ หากผู้นำที่มีอำนาจเป็นบุคคลที่หยาบกระด้าง ขาดความประณีตในสิ่งที่คิด พูดและทำ หรือกระทำตนราวกับเป็นเครื่องยนต์กลไก ไม่รู้สึกรู้สากับความสุขความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะสร้างความชั่วร้ายเสื่อมเสียได้มาก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นี้เน้นที่การสร้างประสบการณ์เชิงสุนทรียะ คือ การมีความละเอียดอ่อนในการรับรู้โลก มีศรัทธาในความดี มีความชื่นชมดื่มด่ำในความงามและมีความรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวกับความทุกข์ของสังคม ในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะด้านศิลปะ เช่น การวาดภาพ วาทศิลป์และวรรณศิลป์อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำ

ภาวะผู้นำที่แท้นั้นไม่ได้เป็นแค่ผลบั้นปลายของกระบวนการเติบโต แต่เป็น “วิถีแห่งการเติบโต” ที่ไม่สิ้นสุด เป็นการเติบโตไปสูศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ ซึ่งก็คือ ศักยภาพในการเข้าถึงซึ่ง ความดี ความงาม และความจริง การเรียนรู้เรื่องความงาม สุนทรียภาพและศิลปะ ที่ไม่เพียงจรรโลงโลกให้งดงาม แต่ยังจรรโลงชีวิตของเราให้งอกงามด้วย ในการเรียนรู้เรื่องศิลปะและสุนทรียภาพนี้ เราจะได้พบกับศิลปินทีไม่เพียงแต่มีผลงานดีเด่น ยังเป็นผู้ที่ ห่วงใยและทุกข์ร้อนอ่อนไหวไปกับปัญหาสังคม ที่สำคัญ ศิลปินเหล่านี้ได้รวมตัวกันต่อสู้ใน “แนวรบวัฒนธรรม” เพื่อกอบกู้ศิลปวัฒนธรรมและใช้ศิลปะสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามตามความใฝ่ฝันของแต่ละคน

เรียนรู้ความงดงามของชีวิตการทำงาน วัฒนธรรม ดนตรีและวิถีชนเผ่า เยี่ยมชมวิถีชุมชน พื้นที่ห่างไกล ฝึกประสบการณ์เชิงผัสสะที่เรา จะได้รับรู้ รับฟัง และสัมผัสกับเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดต่างๆ

การเขียนเรื่องเล่า (Narrative skill) เราจะใช้เวลาในการ เรียนรู้ศิลปะแห่งการเขียนเรื่อง และฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณศิลปและวรรณกรรมโลกเรียนรู้และหาประสบการณ์กับ “กลุ่มละครมะขามป้อม” ที่มีคุณก๋วยเป็นผู้จัดการ เราจะเรียนรู้ศิลปะการแสดง ได้ฝึกและทำการแสดงละครจากเรื่องเล่าที่ พวกเราได้เขียนขึ้น แต่ละครั้งมีเรื่องราวการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป สำหรับ Core Module นี้จะเน้นที่การ เรียนรู้และซึมซับมิติของความงาม ความประณีต และสุนทรียภาพในชีวิตประจำวัน เพราะเราไม่คิดว่าภาวะผู้นำเป็นแค่เรื่องเทคนิคการบริหารจัดการเท่านั้น แต่เราอยากเห็นการเรียนรู้ไปด้วยกันที่ทำให้ทุกๆ คน “คิดกว้าง มองไกล เข้าใจโลกลึกซึ้ง”