Core Module ที่ 5 : สื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสารสาธารณะ

การสื่อสารกลายเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงสังคม ทักษะการสื่อสารมีความหมายทั้งในแง่ของการรู้จักการสื่อสาร เช่น การสร้างสาร ช่องทางการสื่อ ผู้สื่อและผู้รับ และยังหมายถึงการรู้เท่าทันสื่อที่ทำหน้าที่ชี้นำ สะท้อน ปรุงแต่ง และครอบงำสังคม ผู้นำมีภารกิจมากมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ตั้งแต่การเข้าใจและรู้ทันจิตของตนเองเมื่อได้รับสารสามารถควบคุมปฏิกิริยาของตนที่มีต่อสารที่ได้รับ สามารถสื่อสิ่งที่ตนคิดตนเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังต้องรู้จักธรรมชาติของสื่อสาธารณะ อิทธิพลของรัฐ ทุนและสื่อที่มีต่อกัน และต้องสามารถจัดการการสื่อสารสาธารณะให้สามารถรับใช้ภารกิจทางสังคมที่ตนกำลังปฏิบัติอีกด้วย สิ่งเหล่านี้คือเนื้อหาการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้หลักนี้

การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ
Core Module นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมให้โครงการพิเศษ ให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง คือ เป็นการนำเอาโครงการพิเศษมาเป็นตัวอย่างการเรียนรู้มิติการสื่อสารองค์กรและการใช้สื่อสาธารณะ
กิจกรรมภาคปฏิบัติจะใช้โครงการพิเศษของทุกท่านเป็นรูปธรรมการเรียนรู้ ดังนั้น สิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมก่อนมาร่วมใน Core Module คือ การฟอร์มความคิดและเค้าโครงของโครงการพิเศษให้ชัดเจนระดับหนึ่งเพื่อนาโครงการดังกล่าวมาทดลองฝึกฝนวางยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ใน Core Module นี้จะครอบคลุมทั้ง

  • สถานการณ์ด้านสื่อ การเมืองเรื่องสื่อและแนวโน้มการสื่อสารและสื่อสังคม (Social media)
  • ตัวอย่างรูปแบบการใช้การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
  • การทดลองปฏิบัติจริงในเรื่องการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทำงานสื่อสารสาธารณะ
  • การไปศึกษาดูงานองค์กรสื่อ และการใช้การตลาดเพื่อสังคม (Social marketing)

โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้คือ เพื่อ

  1. เข้าใจและรู้เท่าทันสื่อ (Knowing the Media) โดยเน้นการเข้าใจระบบสื่อทั้งในเชิงโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของสื่อกับทุนและรัฐ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อสังคมแบบใหม่
  2. ทักษะการทางานกับสื่อมวลชน (Dealing with the Media) เรียนรู้การใช้การสื่อสารสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เช่น Press release, หมายข่าว, การทำ fact sheet, ทักษะการให้สัมภาษณ์และ social campaign
  3. เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กร (Corporate หรือ Organizational Communication) โดยเน้นทักษะในการทำงานสื่อสารในองค์กร เช่น การจัดการประชุม และทักษะการนำเสนอในที่ประชุม (Presentation) เป็นต้น

ในกระบวนการเรียนรู้จะใช้ Special project เป็นแบบฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการสื่อสารได้จริง โดยนำ Special Project Proposal ที่ได้ร่างไว้มาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแบบฝึกหัด รวมทั้งเตรียมข้อมูลสถิติสำคัญๆ เอกสารนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องมาด้วย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จาก Core Module นี้ นอกเหนือจากการรู้เท่าทันสื่อแล้ว ผู้นำแต่ละท่านยังจะได้พัฒนาสื่อที่สามารถนำไปใช้สำหรับ Special project อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย โดยสื่อและทักษะที่รับจะมีการรวบรวมเพื่อเผยแพร่ให้เครือข่ายและผู้สนใจได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไปด้วย