โรงเรียนบันดาลใจ

โรงเรียนบันดาลใจ

Core Module ที่ 2: เข้าใจโลก เข้าใจชุมชน เข้าใจตัวตนของเพื่อนมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้นี้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ การเข้าใจโลก การเข้าใจชุมชนและการเข้าใจมนุษย์ จึงเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเข้าใจโลกผ่านการศึกษาบุคคล องค์กรเหตุการณ์และความคิดที่เปลี่ยนแปลงโลก

โรงเรียนบันดาลใจ

Core Module ที่ 1 : วิสัยทัศน์ คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต

หน่วยการเรียนรู้แรกนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนผ่านเชิงสัญลักษณ์ที่ตอกย้ำว่า ต่อจากนี้จะเป็นการออกเดินทางเพื่อแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตอีกครั้ง เป็นการเดินทางบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้และขัดเกลาตนเอง

โรงเรียนบันดาลใจ

สร้างผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ : Core Modules กับปรัชญาการเรียนรู้

ผมคิดว่า การบ่มเพาะผู้นำ (Leader) แตกต่างไปจากการสร้างนักจัดการ (manager) ตรงที่ นักจัดการนั้นง่ายที่จะกลายเป็นเหมือนหนอนบุ้งที่เห็นภารกิจที่ต้องจัดการอยู่ตรงหน้า ก็ตรงเข้าจัดการไปตามวิธีการที่เคยรู้มา


1
2