KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

แนวคิดเรื่องผู้นำ

ผู้นำคือผู้มีปัญญา มีจิตตื่นรู้ มีความลึกซึ้งในมิติทางจิตวิญญาณ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น (Wisdom, Awakening, Spirituality, Inspiration)


1

9
10
11