KNOWLEDGE

HILIGHT KNOWLEDGE ความรู้

ความเท่าเทียมทางทันตกรรม บริการที่ยังไปไม่ถึงถ้วนหน้า

บริการด้านสุขภาพและทันตกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มประชากรอย่างเท่าเทียมนั้น ต้องไปให้ไกลกว่าแค่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการสร้างความเท่าเทียมภายใต้หลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ โดยไม่มีความแตกต่างในทางปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างราชการกับประชาชน ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนจนเมืองและคนจนชนบท

KNOWLEDGE ความรู้

การปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาตามแนวทางสากล

ระบบการสอบสวนตามแนวทางใหม่นี้จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างของระบบยุติธรรมทางอาญา ทั้งปรัชญารากฐานแนวความคิด การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน ที่จะช่วยตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น แทรกแซงวิ่งเต้นล้มคดี

KNOWLEDGE ความรู้

ภาพอันพร่าเลือนของอนาคตผู้นำ (ไทย)

หากเราบอกว่าทุกคนควรเป็นผู้นำ อาจเหมือนเป็นการผลักภาระไปให้ทุกคนหรือไม่ ขณะที่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ผมกำลังรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญในปัจจุบัน เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้เลยว่า อะไรคือเรื่องที่สำคัญ มันเป็นสถานการณ์ที่มีทั้งความซับซ้อน สับสนอลหม่าน ไม่แน่ไม่นอน เปลี่ยนแปลงเร็ว

ความรู้

บั้งไฟอีสาน

การช่วงชิงความหมายของงานประเพณีบุญบั้งไฟในวิถีวัฒนธรรมอีสานในยุคปัจจุบันทำให้เรามองเห็นปรากฏการณ์ของประเพณีที่มีการแปรรูปเปลี่ยนความหมายไปมากกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่า การทำบั้งไฟ และประเพณีบุญบั้งไฟ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย และมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดี


1
2
3
4

8