KNOWLEDGE

ความรู้

บั้งไฟอีสาน

การช่วงชิงความหมายของงานประเพณีบุญบั้งไฟในวิถีวัฒนธรรมอีสานในยุคปัจจุบันทำให้เรามองเห็นปรากฏการณ์ของประเพณีที่มีการแปรรูปเปลี่ยนความหมายไปมากกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่า การทำบั้งไฟ และประเพณีบุญบั้งไฟ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย และมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดี

ความรู้

ผลกระทบแม่น้ำโขง: กรณีการสร้างเขื่อนไซยะบุรี

นอกจากนี้ การสร้างเขื่อนยังทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชนสองฝั่งโขง ต้องอพยพชาวบ้านในพื้นที่อ่างเก็บน้ำมากกว่า 2,000 คน จาก 10 หมู่บ้านในแขวงไซยะบุรี กระทบวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ทั้งในพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนจากน้ำท่วม น้ำแล้ง ทำการเกษตรไม่ได้ และการทำประมงก็อาจได้รับผลกระทบจากการสูญหายของพันธุ์ปลา เป็นการทำให้คนที่ยากจนอยู่แล้วจนลงไปอีก และยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หนังสือ

หนังสือ “น้อยไปหามาก”

หนังสือ ‘น้อยไปหามาก: ไม่มีซูเปอร์แมน เพียงคนธรรมดารวมกันเป็นเครือข่าย’ รวมเรื่องราวของ ‘คนมีของ’ ชื่อหนังสือบอกตรงตัวว่า พวกเขาทำสิ่งเล็กๆ ตรงหน้า ไม่ว่าจะด้วยบทบาทวิชาชีพหรือความสนใจส่วนตัว แต่พวกเขาได้ทำสิ่งเล็กๆ ตรงหน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มาก

หนังสือ

หนังสือ “เรื่องเล่าเร้าพลัง”

และคงจะดีไม่น้อย หากเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจหรือให้บทเรียนสำหรับการเรียนรู้และเติบโตของผู้คนอื่นๆ อีกมากมายในสังคมที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งอุดมการณ์เดียวกันนี้


1
2
3
4
5

8