KNOWLEDGE

HILIGHT MOVEMENT NETWORK คนสร้างการเปลี่ยนแปลง หนังสือ

ไม่เห็น ใช่ ไม่มี : ดร. วิรุฬ ลิ้มสวาท

มื่อไม่นานมานี้หมอกจางๆหรือควัน โผล่มาให้ชาวกรุงเทพฯ งงเล่นว่านี่มันหมอกหนาวหรือควันหนากันแน่
การโต้เถียงดำเนินขึ้น เนื่องจากหมอกควันฝุ่นพิษเป็นเรื่องสับซ้อน ซึ่งมันมีข้อโต้แย้งกัน หลายครั้งเราต่างกันด้วยความเห็นมากกว่าความรู้ ‘สมุดปกขาว อากาศสะอาด’ จึงมีหน้าที่แรกคือการประมวลองค์ความรู้ เพื่อการคุยกันต่อในเรื่องแก้ปัญหา ไม่ใช่การเถียงในเรื่องข้อเท็จจริง ซึ่งจะมี 9 ประเด็นพื้นฐาน pm 2.5 ในประเทศไทย
ด้วยปัญหามีความซับซ้อนมากกว่าการตอบว่าเป็นหมอกหรือควัน การรวมตัวนักวิชาการที่หลากหลาย จึงเกิดขึ้น
หนึ่งในบรรณาธิการ‘สมุดปกขาว อากาศสะอาด’ อย่าง ดร. วิรุฬ ลิ้มสวาท เล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์ ของฝุ่น

HILIGHT KNOWLEDGE MOVEMENT MOVEMENT STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ชีวิต เข้าจังหวะ : ศิริพร พรมวงศ์

ว่ากันว่า มีหลายสิ่งที่ช่วยหล่อหลอม คนๆ หนึ่ง ให้ ‘เติบโต’ ขึ้น เป็นตัวตน และ ‘ดนตรี’ เป็นหนึ่งในนั่น หรือกระทั่ง ‘พื้นที่’ ที่ให้เขาได้แสดงฝีมือ ‘เพื่อน’ ที่ร่วมหัวจมท้ายในการทำสิ่งใด สิ่งหนึ่งให้สำเร็จจนเขาสามารถภูมิใจใน ‘ตัวเอง’ แน่นอนคุณผู้อ่านทุกท่าน อาจคุ้นชินกับ ‘เพลงรัก’ แต่วันนี้ คุณจะได้รู้ว่า เพลงมันทำหน้าที่อื่นๆอย่างไร ผ่านชีวิตของ ศิริพร พรมวงศ์ ที่เปรียบเสมือน อัลบั้มเพลง ที่ผ่านมาเพียงแค่หน้า A

KNOWLEDGE หนังสือ

หนังสือ “วิสาหกิจชุมชน”

วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกิจการที่มีแต่ได้ ที่เรียกว่า win – win ด้วยกันทุกฝ่าย ถ้าทำให้มากจะเป็นเครื่องมือสร้างความเป็น ธรรมในสังคมที่อำนาจทางการเมืองและวาทกรรมสร้างไม่ได้

KNOWLEDGE ความรู้

นักกฎหมายจงช่วยกันลดความเหลื่อมล้ำ หากอยากเดินตามรอยพระบาทในหลวงของปวงชน

การคิดทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลอื่นจึงอาจจะต้องทำควบคู่ไปกับการคิดลดละอภิสิทธิ์ของเราไปด้วยเพราะเรื่องเล่าที่ดีงามเกี่ยวกับในหลวงของปวงชน ไม่ใช่เรื่องการทรงวางตนยิ่งใหญ่ตามสถานะสูงสุดที่ทรงมีในแผ่นดิน หากแต่คือความอ่อนน้อมของพระองค์ท่าน ที่ทรงถือความเรียบง่ายมาเป็นหลักในการทรงงาน


1
2
3
4
5

11