KNOWLEDGE

โรงเรียนบันดาลใจ

Core Module ที่ 5 : สื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสารสาธารณะ

การสื่อสารกลายเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงสังคม ทักษะการสื่อสารมีความหมายทั้งในแง่ของการรู้จักการสื่อสาร เช่น การสร้างสาร ช่องทางการสื่อ ผู้สื่อและผู้รับ และยังหมายถึงการรู้เท่าทันสื่อที่ทำหน้าที่ชี้นำ

โรงเรียนบันดาลใจ

Core Module ที่ 4 : คิดกระบวนระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร

เรามีชีวิตและทำงานอยู่ในโลกที่สิ่งต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนและสัมพันธ์กันในหลากหลายมิติปรากฏการณ์หนึ่งๆ มักสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์อื่นๆ อย่างคาดไม่ถึง

โรงเรียนบันดาลใจ

Core Module ที่ 3 : สุนทรียภาพ ศิลปะและทักษะเรื่องเล่า

ผู้นำที่สังคมปรารถนาจำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อน มีความอ่อนโยนต่อชีวิตและอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ หากผู้นำที่มีอำนาจเป็นบุคคลที่หยาบกระด้าง ขาดความประณีตในสิ่งที่คิด พูดและทำ

โรงเรียนบันดาลใจ

Core Module ที่ 2: เข้าใจโลก เข้าใจชุมชน เข้าใจตัวตนของเพื่อนมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้นี้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ การเข้าใจโลก การเข้าใจชุมชนและการเข้าใจมนุษย์ จึงเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเข้าใจโลกผ่านการศึกษาบุคคล องค์กรเหตุการณ์และความคิดที่เปลี่ยนแปลงโลก


1

5
6
7
8
9