Make Impossible, Possible

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

ทุกแวดวงทั้งราชการและธุรกิจ มีการพัฒนาบุคลากร เมื่อทำงานไประยะหนึ่ง 10 ปีหลังมีการผสมผสานหลักสูตรของราชการที่เปิดรับ นักธุรกิจเอกชนเข้าไปร่วมศึกษาอบรมด้วย และมีหลายสถาบันเปิดหลักสูตรกันมากมาย รวมทั้งตลาดทุนก็มีวิทยาลัยตลาดทุน ที่มีนักการเมือง นักธุรกิจ แย่งกันเข้าไป ศึกษาอบรมด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ที่ได้แน่นอน คือ รู้จักคนนอกวงการมากขึ้น เพื่อเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจก็คงมีไม่น้อย

คศน. เป็นหลักสูตรที่ฉีกแนวรูปแบบการอบรมแบบเดิม ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) ที่เริ่มชะงักและถึงทางตันของการพัฒนาบุคลากร โดย คศน.มีการ เตรียมการสร้างหลักสูตรที่ใช้เวลาค่อนข้างนานถึงสองปีเศษ โดยมีแกนสำคัญจากหลายหน่วยงาน ในแวดวงสาธารณสุข มาช่วยกันโดยเฉพาะ นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และนพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท และคณะ เป็นแกนสำคัญช่วงเริ่มต้น

ผู้นำที่ได้รับการคัดเลือกเข้าหลักสูตรล้วนแต่มีต้นทุนส่วนตัวอยู่แล้วพอสมควร เมื่อมาเข้าหลักสูตร คศน. แล้ว ได้เพิ่มมูลค่า ได้รับการแปรรูปจากวัตถุดิบ ต้นทุนเดิมมากขึ้นเพียงใด เป็นเรื่องที่ผู้นำน่าจะรู้และตระหนักดีที่สุด แต่ คศน. มิใช่โรงงานที่ผลิตสินค้าที่ออกมาเหมือนกัน แต่มีลักษณะ Tailor-made โดยมีกระบวนการหนุนเสริม เติมแต่ง ให้คำแนะนำ คำปรึกษาจากสถาบัน ต่าง ๆ ที่เป็นองค์กร กัลยาณมิตร (Mentor)

ผลลัพธ์และผลงานของผู้นำ คศน. ทุกคนจึงเป็นเรื่องที่ต้องการ การประเมินผลอย่างเป็นระบบและเข้มข้นจริงจัง ว่ามีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ หรือไม่ คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ และจะเป็นเครื่องชี้ชะตาว่าจะมีรุ่นต่อไปหรือไม่ ผลงานรูปธรรมเดี่ยว ๆ เฉพาะตนของผู้นำ และผลงานกลุ่มที่เกิดจากการรวมพลังของผู้นำ (Collective leadership) ที่มีผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง จะเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จ ของหลักสูตรนี้ โดยเฉพาะการทำเรื่องที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้