ประเด็นรณรงค์

ประเด็นรณรงค์

อวัยวะที่ 33 | เมื่อรถไฟฟ้าคือโอกาส ทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าถึง

ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่กระบวนการในการออกแบบ ปัญหาที่เกิดขึ้นมีตั้งการการก่อสร้างและการบริการ ระบบต้องเอื้อให้ทุกคนเดินทางได้ด้วยตนเองมากที่สุด ต้องเข้าใจอย่างแท้จริงและใส่ใจมองปัญหา

คำอธิบายขนาดไม่สั้นไม่ยาวเรียบเรียงขยายความเกี่ยวกับหมวดหมู่นี้สั้นๆ เพื่อเกริ่นให้เห็นร่มใหญ่ของเนื้อหา ซึ่งในร่มนี้ประกอบด้วย 4 หมวดหมู่ คือ