MOVEMENT

HILIGHT KNOWLEDGE ความรู้

ความเท่าเทียมทางทันตกรรม บริการที่ยังไปไม่ถึงถ้วนหน้า

บริการด้านสุขภาพและทันตกรรมที่เข้าถึงทุกกลุ่มประชากรอย่างเท่าเทียมนั้น ต้องไปให้ไกลกว่าแค่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการสร้างความเท่าเทียมภายใต้หลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ โดยไม่มีความแตกต่างในทางปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างราชการกับประชาชน ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนจนเมืองและคนจนชนบท

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

คุณคือใคร โดยหน้าที่การงานเป็น “อาจารย์” สอนในมหาวิทยาลัย โดยวิชาชีพตามปริญญาบัตรเป็น “นักกายภาพบำบัด” สรุปรวมๆ เป็น “อาจารย์กายภาพบำบัด” ที่ตั้งใจอยากผลิต “นักกายภาพบำบัดที่สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” เป็นคนตัวเล็กๆ ไม่สูง มีพุงนิดๆ ชอบเรียนรู้และไม่กลัวอุปสรรคในการทำงาน หลายๆ ครั้งเป็นคนอารมณ์อ่อนไหว เชื่อคนง่าย แต่มักรู้ตัวได้เร็ว บางครั้งก็ทันคนอื่นแต่หลายๆ…

KNOWLEDGE ความรู้

การปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญาตามแนวทางสากล

ระบบการสอบสวนตามแนวทางใหม่นี้จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างของระบบยุติธรรมทางอาญา ทั้งปรัชญารากฐานแนวความคิด การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน ที่จะช่วยตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น แทรกแซงวิ่งเต้นล้มคดี

KNOWLEDGE ความรู้

ภาพอันพร่าเลือนของอนาคตผู้นำ (ไทย)

หากเราบอกว่าทุกคนควรเป็นผู้นำ อาจเหมือนเป็นการผลักภาระไปให้ทุกคนหรือไม่ ขณะที่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย ผมกำลังรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญในปัจจุบัน เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้เลยว่า อะไรคือเรื่องที่สำคัญ มันเป็นสถานการณ์ที่มีทั้งความซับซ้อน สับสนอลหม่าน ไม่แน่ไม่นอน เปลี่ยนแปลงเร็ว


1
2
3
4

29