MOVEMENT

STORY OF CHANGE

เฉียดอรหันต์

สมัยเรียนหนังสือชั้นประถม เราเรียนเรื่องพุทธประวัติกันต่อเนื่องหลายปี รู้หมดว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกใคร ประสูติที่ไหน ตรัสรู้ที่ไหน แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ที่ไหน ปรินิพพานที่ไหน เรียกว่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง

NETWORK

‘Dear Organ – Dear KLity’

“โอแกน” หรือ ‘โจเซพ กอร์ดอนเรวิต’ เด็กหนุ่มแห่งหมู่บ้านคลิตี้ล่าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี ในหนัง By the River : สายน้ำติดเชื้อ เขาเปิดเรื่องราวให้เราเข้าใจโลกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในป่าลึก

KNOWLEDGE

โปรแกรม VTR

เนื่องด้วยโครงการเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ

KNOWLEDGE

แนวคิดเรื่องผู้นำ

ผู้นำคือผู้มีปัญญา มีจิตตื่นรู้ มีความลึกซึ้งในมิติทางจิตวิญญาณ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น (Wisdom, Awakening, Spirituality, Inspiration)


1

35
36
37