คนสร้างการเปลี่ยนแปลง


‘บทที่ทบทวนในห้วงสนทนา’ : รศ.นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์

HILIGHT KNOWLEDGE MOVEMENT NETWORK STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

‘บทที่ทบทวนในห้วงสนทนา’ : รศ.นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์


ไม่เห็น ใช่ ไม่มี : ดร. วิรุฬ ลิ้มสวาท

HILIGHT MOVEMENT NETWORK คนสร้างการเปลี่ยนแปลง หนังสือ

ไม่เห็น ใช่ ไม่มี : ดร. วิรุฬ ลิ้มสวาท


ร่างเรา – ธรรมชาติ : อัมพร บุญตัน

HILIGHT MOVEMENT NETWORK STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง น้อยไปหามาก

ร่างเรา – ธรรมชาติ : อัมพร บุญตัน


วิชามนุษย์ :  สุมิตรชัย   หัตถสาร

HILIGHT MOVEMENT STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

วิชามนุษย์ : สุมิตรชัย   หัตถสาร


ชีวิต เข้าจังหวะ : ศิริพร พรมวงศ์

HILIGHT KNOWLEDGE MOVEMENT MOVEMENT STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ชีวิต เข้าจังหวะ : ศิริพร พรมวงศ์


บทเรียนการรวมฝูง : แสงศิริ ตรีมรรคา

HILIGHT MOVEMENT MOVEMENT NETWORK STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

บทเรียนการรวมฝูง : แสงศิริ ตรีมรรคา


ผึ้ง พา อาศัย : ภาวิณี ไชยภาค

HILIGHT MOVEMENT STORY OF CHANGE คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ผึ้ง พา อาศัย : ภาวิณี ไชยภาค


ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์


บฤงคพ วรอุไร

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

บฤงคพ วรอุไร


พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

พญ.ศิรินาถ ตงศิริ


ทพ.วัฒนา  ทองปัสโณว์

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์


ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต


นพ.ศุภศิลป์  จำปานาค

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

นพ.ศุภศิลป์ จำปานาค


ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล


ดร. น้ำแท้ มีบุญสล้าง

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ดร. น้ำแท้ มีบุญสล้าง


ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง


นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล


นพ.สมาน ฟูตระกูล

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

นพ.สมาน ฟูตระกูล


พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ


นพ.นิรันดร์  วิชเศรษฐสมิต

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต


พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร


สุมิตรชัย   หัตถสาร

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

สุมิตรชัย หัตถสาร


สุวรรณี  ยุธานุสรณ์

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

สุวรรณี ยุธานุสรณ์


ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล


นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์


ธีระ วัชรปราณี

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ธีระ วัชรปราณี


นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ


ดร.สมนึก จงมีวศิน

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ดร.สมนึก จงมีวศิน


ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์


นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย


แสงโสม หาญทะเล

คนสร้างการเปลี่ยนแปลง

แสงโสม หาญทะเล