โปรแกรม VTR

เนื่องด้วยโครงการเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ โปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ