Core Module ที่ 5 : สื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสารสาธารณะ

การสื่อสารกลายเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงสังคม ทักษะการสื่อสารมีความหมายทั้งในแง่ของการรู้จักการสื่อสาร เช่น การสร้างสาร ช่องทางการสื่อ ผู้สื่อและผู้รับ และยังหมายถึงการรู้เท่าทันสื่อที่ทำหน้าที่ชี้นำ