สุวรรณี ยุธานุสรณ์

การใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ทั้งในแวดวง คศน และเพื่อนกลุ่มอื่นๆ