Core Module ที่ 4 : คิดกระบวนระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร

เรามีชีวิตและทำงานอยู่ในโลกที่สิ่งต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนและสัมพันธ์กันในหลากหลายมิติปรากฏการณ์หนึ่งๆ มักสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์อื่นๆ อย่างคาดไม่ถึง