ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

การสนับสนุน เอื้ออำนวย ประสานงาน เชื่อมโยงเครือข่ายให้เพื่อนๆที่ทำงานเพื่อสังคมเกิด Synergy ในการทำงาน