หนังสือ “ตามรอยบาทพระพุทธองค์”

การไปท่องแดนพุทธภูมิ เพียงทำให้เราได้มีโอกาสไปดูด้วยตา ไปรู้ด้วยตัว ว่าดินแดนที่พระพุทธเจ้าเกิดมา และทรงดำเนินชีวิตเพื่อชี้ทางสว่างให้แก่มนุษย์และสรรพสัตว์นั้นมีจริงๆ อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร ทำให้เราได้ทบทวนความเข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงสอน

เฉียดอรหันต์

สมัยเรียนหนังสือชั้นประถม เราเรียนเรื่องพุทธประวัติกันต่อเนื่องหลายปี รู้หมดว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกใคร ประสูติที่ไหน ตรัสรู้ที่ไหน แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ที่ไหน ปรินิพพานที่ไหน เรียกว่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง