Make Impossible, Possible

ทุกแวดวงทั้งราชการและธุรกิจ มีการพัฒนาบุคลากร เมื่อทำงานไประยะหนึ่ง 10 ปีหลังมีการผสมผสานหลักสูตรของราชการที่เปิดรับ นักธุรกิจเอกชนเข้าไปร่วมศึกษาอบรมด้วย และมีหลายสถาบันเปิดหลักสูตรกันมากมาย