ลักษณะผู้นำคศน.ที่พึงประสงค์

ความพยายามในการพัฒนาผู้นำแนวใหม่ (คศน.) มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำแนวใหม่ ที่มีคุณลักษณะทั้งสามแบบ ผสมผสานกันไป และสามารถเลือกใช้อย่างเหมาะสม กับบุคคล และสถานการณ์