มุมมองต่อ คศน.

การสร้างผู้นำตามโครงการของ คศน. ย่อมไม่ใช่การสอน (Teaching) หรือการฝึกอบรม (Training) แต่คือการให้การศึกษา (Education) ไม่ใช่การสอน เพราะการสอนไม่ว่าจะสอนให้รู้ สอนให้เชื่อ หรือสอนจนเชื่อและลงมือทำ