มองมุมใหม่กับโจทย์ฟื้นฟูชุมชนเปื้อนพิษ

การพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไปจนขาดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก