Core Module ที่ 1 : วิสัยทัศน์ คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต

หน่วยการเรียนรู้แรกนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนผ่านเชิงสัญลักษณ์ที่ตอกย้ำว่า ต่อจากนี้จะเป็นการออกเดินทางเพื่อแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตอีกครั้ง เป็นการเดินทางบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้และขัดเกลาตนเอง