Core Module ที่ 6 : สันติภาพ สันติวิธีและศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์

ความขัดแย้งไม่เพียงเป็นสิ่งธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของการเปลี่ยนแปลง หากผู้นำไม่มีท่าทีที่ถูกต้องและขาดทักษะที่จำเป็นในการเผชิญกับความขัดแย้ง ก็อาจทำให้ความขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรงได้