ไฟฝัน

มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังจดจำถึงทุกวันนี้ สิ่งที่คุณหมอโกมาตรตั้งคำถามกับเราทุกคนว่า “เมื่อถึงเวลาที่จะจากโลกนี้ จะให้โลกจดจำเราว่าอย่างไร เราจะทิ้งอะไรเป็นผลงานให้คนรุ่นต่อๆไป”