นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์

นอกจากเราจะทำเรื่องการสงเคราะห์ผู้ป่วยซึ่งยากไร้แล้ว เราอยากทำทุกเรื่องเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน และของบุคลากร รวมถึงเป็นตัวกลางในการผลักดันให้ที่ท่าสองยางเป็นแหล่งเรียนรู้ ”เครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดน”