ความสัมพันธ์สร้างสรรค์ระหว่างแพทย์กับคนไข้

กรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดจากการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ และร่างพระราชบัญญัติผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ทำให้ช่องว่างระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการดูจะถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ