Innocence Project Thailand: แด่ผู้บริสุทธิ์

กับความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมจะด้วยความประมาทไม่รอบคอบ หรือความตั้งใจบิดเบือนรูปคดี สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือตาชั่งวัดความถูกผิดของไทยค่อนข้างมีปัญหา ราวกับไม่มีการตรวจค่าความแม่นยำมานานแรมปี